ประกาศ 5 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

โปรแกรม Microsoft Access จะไม่รวมอยู่ในการสอบวัดความรู้ความสามารถพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ (EMS) นับแต่นี้เป็นต้นไป

ดังนั้น นักศึกษาที่ยังสอบไม่ผ่านเกณฑ์เฉพาะโปรแกรม Microsoft Access ถือว่าสอบผ่านแล้วโดยอัตโนมัติ


การสอบ EMS

1. สอบฟรี 2 ครั้งแรก (สมัครแล้วรอมาสอบวันที่ลงทะเบียนได้เลย)

2. หากสมัครเป็นครั้งที่ 3 ให้ดูตารางวันชำระเงินหน้าเว็บ ems.kku.ac.th (ชำระเงินภาคสอบละ 100 บาท หากสอบทั้ง ทฤษฎี และ ปฏิบัติ จะรวมเป็น 200 บาท ที่อาคารสารสนเทศชั้น 6) หากผู้สอบไม่สะดวกมาชำระเงินด้วยตนเองในวันที่กำหนด สามารถฝากเพื่อนมาชำระแทนได้

3. หากมีปัญหาใดๆเกี่ยวกับการสอบ ให้ใช้เมนู "สอบถาม/แจ้งปัญหา"

4. เกณฑ์สอบผ่านที่ 70% ของทุกภาคสอบ หากผลคะแนนสอบได้มากหรือน้อยจนผิดปกติ ให้นักศึกษารีบแจ้งปัญหาเพื่อที่ได้จะแก้ไขได้อย่างทันท่วงที

5. หากนักศึกษาสอบผ่านทุกภาคสอบแล้ว เกรดวิชา 000160 ใน RegKKU จะขึ้น S ภายใน 30 วันนับจากวันที่สอบผ่านครั้งล่าสุด


สิงที่ต้องรู้ในการสอบ EMS (ภาคทฤษฎี)

1. เกณฑ์ผ่านอยู่ที่ 28 จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน คิดเป็น 70%

2. ผลคะแนนจะออกทันทีหลังจากส่งข้อสอบ โดยให้ตรวจสอบคะแนนผ่าน ems.kku.ac.th

3. เนื้อหาต่างๆที่สอบจะอยู่ใน วิชา 000160 ใน e-learning.kku.ac.th


สิงที่ต้องรู้ในการสอบ EMS (ภาคปฏิบัติ)
1. นักศึกษา "วิทยาลัยนานาชาติ" ต้องได้ข้อสอบภาษาอังกฤษเท่านั้น ถ้าได้ภาษาไทยให้แจ้งผู้คุมสอบ
2. ให้บันทึกไฟล์ไว้ที่ Documents เท่านั้น โดยตั้งชื่อเป็นรหัสนักศึกษา เพื่อป้องกันมิให้ไฟล์สูญหายระหว่างทำข้อสอบ
3. ให้ทำเฉพาะข้อสอบที่นักศึกษายังสอบไม่ผ่านเท่านั้นโดย เกณฑ์ผ่านอยู่ที่ 35 จากคะแนนเต็ม 50 คะแนน คิดเป็น 70%
4. การส่งไฟล์ข้อสอบให้คณะกรรมการ มีขั้นตอนดังนี้
    4.1 กดบันทึกและปิดโปรแกรมไดๆที่ยังเปิดทำงานอยู่
    4.2 ทำการ "Choose File" และ "Upload" ไฟล์ทุกๆประเภทลงไปในโจทย์ข้อที่ต้องการจะส่ง
    4.3 ยกตัวอย่างเช่น .docx ก็ต้องอัพโหลดในโจทย์ข้อที่เป็น Word, .xlsx ก็ต้องอัปโหลดในข้อ Excel เป็นต้น
    4.4 เมื่ออัพโหลดแล้วไม่ต้องดาวน์โหลดไฟล์ลงมาอีก เนื่องจากไฟล์จะเปิดไม่ได้
    4.5 เมื่ออัพโหลดไฟล์จนครบทุกๆโปรแกรมแล้ว (word,excel,powerpoint,access) ให้กดปุ่ม "Submit And Exit" เพื่อสิ้นสุดการสอบ
    4.6 เซ็นชื่อก่อนออกจากห้องสอบ
5. ขั้นตอนการส่งข้อสอบแบบละเอียด เปิดดูได้ที่ "How to Submit.gif" ที่อยู่หน้า Desktop
6. การกดปุ่ม "Submit And Exit" นั้นคือการสิ้นสุดการสอบ ให้นักศึกษาเซ็นชื่อและออกจากห้องสอบได้
7. หากหลงปิดโจทย์ ให้เปิดใหม่ได้ที่ Icon "รูปกุญแจ" ที่อยู่หน้า Desktop จากนั้น Login ใหม่
8. ผลคะแนนจะออกหลังจากวันที่สอบประมาณ 7-14 วัน โดยให้เข้าไปตรวจสอบได้ที่ ems.kku.ac.th

eMS Calendar

Learning Resources

Lessons online

Recruit Training

Contact Details

Email: ltic.psli@kku.ac.th
Website: ems.kku.ac.th

Khon Kaen University (KKU)
123 Moo 16 Mittapap Rd.,
Nai-Muang, Muang District,
Khon Kaen 40002,Thailand