ปฏิทินกำหนดการ วัดความรู้คอมพิวเตอร์ (ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น)
หมายเหตุ : กรุณาตรวจสอบวันชำระค่าธรรมเนียมการสอบ

วิธีการดูปฏิทิน: นศ.จะเข้าสอบของเดือนไหนให้ดูรอบสอบเดือนนั้น เช่น จะจองวันเพื่อนเข้าสอบวันที่5 ก.ย.55 นศ.ก็ต้องดู ประจำรอบการสอบ เดือนกันยายน 2555 ค่ะ

 

ประจำรอบการสอบ เดือนพฤษภาคม 2558

ช่วงเวลา

กิจกรรม

15 เม.ย. 2558

รับสมัคร / ลงทะเบียน Online (รอบที่1) ผ่านทางhttp://ems.kku.ac.th

เปิดรับสมัครเวลา 12.00 น.

17 เม.ย. 2558

วันสิ้นสุด วันสมัคร / ลงทะเบียน Online (รอบที่1)

20 เม.ย . 2558

ชำระค่าธรรมเนียมการสอบ/ยืนยันสิทธิ์การสอบ   เวลา 09.00-15.30 น.  (วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 10.00 ถึง 15.30 น.)   นักศึกษาทุกคนที่สมัครสอบผ่านระบบ online ในช่วงวันที่15-17 จะต้องมายืนยันสิทธิ์การสมัครสอบที่สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน  ชั้น 6 อาคารศูนย์สารสนเทศ

23 เม.ย . 2558

สิ้นสุดชำระค่าธรรมเนียมจัดสอบ /ยืนยันสิทธิ์การสอบของการสมัครสอบผ่านระบบ online (รอบที่1)

หมายเหตุ : นักศึกษาที่ไม่มาชำระเงิน/ยืนยันสิทธิ์ของการสมัครสอบจะถูกตัดสิทธิ์การสมัครสอบและเข้าสอบในรอบเดือนนั้น

27-29 เม.ย . 2558

รับสมัครด้วยตนเอง  โดยนักศึกษาจะต้องมาสมัครสอบพร้อมยืนยันสิทธิ์การเข้าสอบ ณ สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ชั้น 6 เวลา 09.00-15.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

หมายเหตุ : จะเปิดในกรณีที่มีที่นั่งเหลือจากการไม่มาชำระเงิน/ยืนยันสิทธิ์จากระบบ online  นักศึกษาสามารถตรวจสอบที่นั่งว่างได้ที่ สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน เท่านั้น
1-31 พ.ค. 2558 การทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ
10 มิ.ย. 2558

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบผ่านทางประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ประจำรอบการสอบ เดือนมิถุนายน 2558

ช่วงเวลา

กิจกรรม

15 พ.ค. 2558

รับสมัคร / ลงทะเบียน Online (รอบที่1) ผ่านทางhttp://ems.kku.ac.th

เปิดรับสมัครเวลา 12.00 น.

17 พ.ค. 2558

วันสิ้นสุด วันสมัคร / ลงทะเบียน Online (รอบที่1)

15 พ.ค. 2558

ชำระค่าธรรมเนียมการสอบ/ยืนยันสิทธิ์การสอบ   เวลา 09.00-15.30 น.  (วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 10.00 ถึง 15.30 น.)   นักศึกษาทุกคนที่สมัครสอบผ่านระบบ online ในช่วงวันที่15-17 จะต้องมายืนยันสิทธิ์การสมัครสอบที่สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน  ชั้น 6 อาคารศูนย์สารสนเทศ

19 พ.ค. 2558

สิ้นสุดชำระค่าธรรมเนียมจัดสอบ /ยืนยันสิทธิ์การสอบของการสมัครสอบผ่านระบบ online (รอบที่1)

หมายเหตุ : นักศึกษาที่ไม่มาชำระเงิน/ยืนยันสิทธิ์ของการสมัครสอบจะถูกตัดสิทธิ์การสมัครสอบและเข้าสอบในรอบเดือนนั้น

25-27 พ.ค. 2558

รับสมัครด้วยตนเอง  โดยนักศึกษาจะต้องมาสมัครสอบพร้อมยืนยันสิทธิ์การเข้าสอบ ณ สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ชั้น 6 เวลา 09.00-15.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

หมายเหตุ : จะเปิดในกรณีที่มีที่นั่งเหลือจากการไม่มาชำระเงิน/ยืนยันสิทธิ์จากระบบ online  นักศึกษาสามารถตรวจสอบที่นั่งว่างได้ที่ สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน เท่านั้น
1-30 มิ.ย. 2558 การทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ
10 ก.ค. 2558

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบผ่านทางประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ประจำรอบการสอบ เดือนกรกฎาคม 2558

ช่วงเวลา

กิจกรรม

15 มิ.ย. 2558

รับสมัคร / ลงทะเบียน Online (รอบที่1) ผ่านทางhttp://ems.kku.ac.th

เปิดรับสมัครเวลา 12.00 น.

17 มิ.ย. 2558

วันสิ้นสุด วันสมัคร / ลงทะเบียน Online (รอบที่1)

15 มิ.ย. 2558

ชำระค่าธรรมเนียมการสอบ/ยืนยันสิทธิ์การสอบ   เวลา 09.00-15.30 น.  (วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 10.00 ถึง 15.30 น.)   นักศึกษาทุกคนที่สมัครสอบผ่านระบบ online ในช่วงวันที่15-17 จะต้องมายืนยันสิทธิ์การสมัครสอบที่สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน  ชั้น 6 อาคารศูนย์สารสนเทศ

19 มิ.ย. 2558

สิ้นสุดชำระค่าธรรมเนียมจัดสอบ /ยืนยันสิทธิ์การสอบของการสมัครสอบผ่านระบบ online (รอบที่1)

หมายเหตุ : นักศึกษาที่ไม่มาชำระเงิน/ยืนยันสิทธิ์ของการสมัครสอบจะถูกตัดสิทธิ์การสมัครสอบและเข้าสอบในรอบเดือนนั้น

21-23 มิ.ย. 2558

รับสมัครด้วยตนเอง  โดยนักศึกษาจะต้องมาสมัครสอบพร้อมยืนยันสิทธิ์การเข้าสอบ ณ สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ชั้น 6 เวลา 09.00-15.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

หมายเหตุ : จะเปิดในกรณีที่มีที่นั่งเหลือจากการไม่มาชำระเงิน/ยืนยันสิทธิ์จากระบบ online  นักศึกษาสามารถตรวจสอบที่นั่งว่างได้ที่ สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน เท่านั้น
1-31 ก.ค. 2558 การทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ
10 ส.ค. 2558

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบผ่านทางประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ประจำรอบการสอบ เดือนสิงหาคม 2558

ช่วงเวลา

กิจกรรม

15 ก.ค. 2558

รับสมัคร / ลงทะเบียน Online (รอบที่1) ผ่านทางhttp://ems.kku.ac.th

เปิดรับสมัครเวลา 12.00 น.

17 ก.ค. 2558

วันสิ้นสุด วันสมัคร / ลงทะเบียน Online (รอบที่1)

15 ก.ค. 2558

ชำระค่าธรรมเนียมการสอบ/ยืนยันสิทธิ์การสอบ   เวลา 09.00-15.30 น.  (วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 10.00 ถึง 15.30 น.)   นักศึกษาทุกคนที่สมัครสอบผ่านระบบ online ในช่วงวันที่15-17 จะต้องมายืนยันสิทธิ์การสมัครสอบที่สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน  ชั้น 6 อาคารศูนย์สารสนเทศ

19 ก.ค. 2558

สิ้นสุดชำระค่าธรรมเนียมจัดสอบ /ยืนยันสิทธิ์การสอบของการสมัครสอบผ่านระบบ online (รอบที่1)

หมายเหตุ : นักศึกษาที่ไม่มาชำระเงิน/ยืนยันสิทธิ์ของการสมัครสอบจะถูกตัดสิทธิ์การสมัครสอบและเข้าสอบในรอบเดือนนั้น

24-26 ก.ค. 2558

รับสมัครด้วยตนเอง  โดยนักศึกษาจะต้องมาสมัครสอบพร้อมยืนยันสิทธิ์การเข้าสอบ ณ สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ชั้น 6 เวลา 09.00-15.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

หมายเหตุ : จะเปิดในกรณีที่มีที่นั่งเหลือจากการไม่มาชำระเงิน/ยืนยันสิทธิ์จากระบบ online  นักศึกษาสามารถตรวจสอบที่นั่งว่างได้ที่ สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน เท่านั้น
1-31 ส.ค. 2558 การทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ
10 พ.ย. 2558

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบผ่านทางประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

 

หมายเหตุ : วัน-เวลา ตามตารางข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ปิดหน้าต่างนี้